O nás


Děkujeme

Zastupitelstvo města

V zastupitelstvu města Třebíče máme tyto naše kandidáty:

Mgr. Simona Kafoňková

Mgr. Simona Kafoňková

předsedkyně Finačního výboru zastupitelstva města Třebíč

tajemník České lékařské komory
Třebíč - Horka-Domky
členka Trikolory

.MUDr. Václav Lhotský

MUDr. Václav Lhotský

člen Kontrolního výboru zastupitelstva města Třebíč

lékař - gynekolog
Třebíč - Jejkov
člen SPD

Aktuality


Volební program


Občan na prvním místě!

1. Bytová výstavba

Vytvoříme vhodné podmínky pro individuální i hromadnou výstavbu.

Město již nadále nemůže v oblasti zajištění bydlení sloužit pouze zájmům vlastníků pozemků, případně pouze nejmajetnějším občanům města. Ve spolupráci se soukromým sektorem, například formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership – PPP), zajistíme dostupné bydlení mladým lidem ve městě. Na vhodných pozemcích města vybudujeme partnerským způsobem bytové domy, na které dosáhnou i méně majetní, mladí a slušní lidé – nalezneme dosažitelný model jak pro splácení budoucího vlastnictví bytů, tak i pro stále více poptávané nájemní bydlení. Tím chceme zabránit snižování počtu obyvatel.

2. Doprava a MHD

Zkvalitníme současný systém MHD a vybudujeme více parkovacích míst.

Zaměříme se na současný systém zajištění MHD a jeho hospodárnost. Naším cílem je posílení hromadné dopravy a snížení jízdného, aniž by město platilo více ze svého rozpočtu. Příklady z jiných srovnatelných měst ukazují, že to možné je. Postačí tuto službu řádně a nediskriminačně vysoutěžit. Občané si zaslouží kvalitní a dostupnou městskou dopravu, aniž by město Třebíč muselo platit více peněz na 1 km než je tomu ve srovnatelných městech.

Město se rozrůstá do nových lokalit, kam autobusy nejezdí. Zároveň někde autobusy jezdí ve třech za sebou. Linky MHD je třeba zoptimalizovat. Bude-li MHD dostupnější, sníží se počet aut projíždějících městem.

Za vhodnou lokalitu pro rozšíření počtu parkovacích míst v centru města považujeme prostor autobusového nádraží. Zájmy soukromého provozovatele nesmějí převažovat nad zájmy občanů města. Rovněž stavba patrového parkovacího domu na Otmarově ul. i s přístupem z parkoviště za zimním stadionem je dobrým plánem.

Zabráníme souběžným uzavírkám silnic ve městě lepší spoluprací a koordinací při plánování oprav mezi Krajem Vysočina a Městem Třebíč.

3. Kvalitní školství bez ideologií

Zabráníme ideovému ovlivňování dětí základních a mateřských škol.

Prosadíme pravidelné, každodenní docházení rodilých mluvčích angličtiny do školek zřizovaných městem. Začínat na základní škole je zbytečně pozdě a výuka není pro většinu dětí ani zdaleka dostatečně intenzivní. Malé děti ve věku 2 až 5 let si cizí jazyk osvojují zcela přirozeně, bez učení.

Omezíme přístup tzv. ideologickým „neziskovým“ organizacím do škol ve městě!

4. Více sportu do mimoškolních aktivit

Podpoříme sportovní činnost mládeže, především kolektivní sporty.

Sport, zejména pak kolektivní sporty, vnímáme nejen jako radostnou odpočinkovou pohybovou aktivitu a součást zdravého životního stylu, ale zároveň jako součást prevence kriminality. Sport rozvíjí soutěživost v souladu s pravidly fair play.

5. Bezpečnost ve městě

Zajistíme, aby prevence a represe byla vyvážená.

Bezpečnost ve městě se poslední dobou zhoršuje, především pak ve Vnitřním městě a Zámostí. V takových lokalitách zajistíme zvýšenou kontrolu Městské policie. Zvýšíme kontrolu také v lokalitách zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích stanovených vyhláškou města.

6. Kultura a volnočasové služby pro všechny generace

Zajištění kultury otevřeme soukromému sektoru.

Pořádání kulturních akcí umožníme i soukromým organizacím

Opět přesuneme kulturní aktivity na náměstí. Např. podpoříme místní tradiční festivaly (i ty politickou zlovůlí a klientelismem zrušené, jako například Pivní slavnosti konané na Karlově náměstí.)

Na Podzámecké nivě v létě zřídíme letní kino.

Kultury pro mladé je ve městě dostatek. Proto se ve spolupráci s Krajem Vysočina zaměříme na zajištění kvalitního vyžití seniorů a služeb pro ně. Podpoříme organizace, které budou našim seniorům poskytovat kvalitní volnočasové služby.

7. Městská zeleň, sady, parky a lesoparky

Budeme pokračovat v revitalizaci sadů, parků a lesoparků.

Zeleň je v intravilánu (zastavěných plochách) města stejně důležitou chloubou, jako jsou naše památky UNESCO. Třebíčské lesoparky jsou nejcennější a specifickou součástí městské zeleně. Vznikly na svazích údolí řeky Jihlavy i v údolích jejích přítoků a prostupují z volné krajiny od okrajů města téměř až k samotnému centru Třebíče. Systém zeleně plní ekologicko-stabilizační funkci. Současně tvoří klidové a rekreační zázemí pro občany a zcela rozhodujícím způsobem ovlivňuje estetické kvality a genia loci celého města.

Jsme spokojeni s nastaveným trendem dřívějších revitalizací jako jsou Máchovy sady, Týnské údolí, Hrádek, Zámecký park, Lorenzovy sady, Hasskova zahrada. Budeme i nadále pokračovat v revitalizaci odpočinkových zón v Třebíči.

8. Třebíč app

Vytvoříme mobilní aplikaci s informacemi, děním a výhodami pro občana Třebíče

Občan na jednom místě nalezne provozní doby úřadů s možností online objednání, lékařské pohotovostní služby, sběrných dvorů, sportovních zařízení, obsazení inteligentních parkovišť, aktuální přehled kulturních akcí, jízdních řádů městské autobusové dopravy (se zvýhodněným jízdným) v aktuálním místě uživatele, nižší vstupné na kulturní, volnočasové akce či využívání městem provozovaných či podporovaných zařízení. Díky aplikaci získá občan na jednom místě potřebné aktuální informace, bude moci čerpat výhody jako obyvatel Třebíče a zjednoduší si komunikaci s úřady a institucemi.

9. Podporujeme rozšíření JE Dukovany a návazné infrastruktury

Jádro považujeme za čistý zdroj energie.

V plánovaném rozšíření JEDU vidíme příležitost vzniku nových pracovních míst a zlepšení dopravní situace ve městě díky plánované stavbě obchvatu. Díky nově příchozím zaměstnancům se také zastaví pozvolně klesající počet obyvatel Třebíče. V souvislosti se zvýšením počtu obyvatel zároveň vznikne prostor pro rozvoj sektoru služeb, který ve vyspělých zemích tvoří až 60 % HDP.

Zároveň však musíme aktivně vyjednat pro naše město lepší podmínky, než tomu bylo dosud. Role Třebíče je v rozšíření JEDU nezastupitelná. Např. většina pracovníků bydlí v Třebíči. A tuto skutečnost chceme zohlednit srovnatelnými kompenzacemi, které dosud, na rozdíl od Třebíče, dostávaly pouze obce do 20 km od elektrárny.

10. Jsme jednoznačně pro zachování české koruny!

Česká koruna je znakem naší státní suverenity a státním symbolem.

EURO je politický projekt. Je všeobecně známo, že EU trpí nedostatkem demokracie svých institucí. Odmítáme, aby byla měnová politika naší země ovlivňována zájmy velkých zemí a tvořena pokyny ECB. V tuto chvíli máme nezávislou ČNB, která může sama reagovat na vývoj hospodářského cyklu, často odlišného od cyklu ostatních zemí eurozóny.

Nechceme ručit za dluhy jižních zemí eurozóny ani přispívat třeba na vysoké důchody tamních seniorů, s nimiž se penze našich lidí nedají srovnávat.

Dohlédneme, aby na radnici vlála pouze česká vlajka!

Kandidátní listina


...

1. MUDr. Václav Lhotský

71 let, lékař - gynekolog
Třebíč - Jejkov
člen SPD

...

2. Mgr. Simona Kafoňková

53 let, tajemník České lékařské komory
Třebíč - Horka-Domky
členka Trikolory

...

3. Ing. Vasil Markovský

75 let, vedoucí projektant
Třebíč - Horka-Domky
Navržen SPD

...

4. Pavel Šabata

72 let, bezpečnostní specialista ČD
Třebíč - Horka-Domky
člen SPD

...

5. Dorian Mládek

45 let, tiskař - operátor
Třebíč – Borovina
člen Trikolory

...

6. Jiří Oborný

39 let, člen zásahové jednotky
Třebíč - Podklášteří
člen SPD

...

7. Tomáš Michálek

35 let, odborný prodejce v oboru voda, topení, plyn
Třebíč - Horka-Domky
člen Trikolory

...

8. Ing. Michal Galbavý

40 let, realitní makléř
Třebíč - Horka-Domky
člen SPD

...

9. Jaroslav Sysel

61 let, živnostník v oboru autoelektro
Třebíč - Podklášteří
člen Trikolory

...

10. Michal Růžička

54 let, manažer
Třebíč - Nové Dvory
Navržen SPD

...

11. Ing. Zdeněk Kapoun

69 let, důstojník AČR v.v.
Třebíč - Týn
Navržen SPD

...

12. Jana Hrachovinová

35 let, administrativní pracovník
Třebíč – Vnitřní Město
Navržena Trikolorou

...

13. Jan Bokšay

70 let, projektový manažer
Třebíč - Borovina
Navržen SPD

...

14. Rudolf Řezáč

48 let, výrobní mistr
Třebíč - Nové Dvory
člen SPD

...

15. Aleš Sapík

33 let, operátor – tiskař
Třebíč – Nové Dvory
Navržen Trikolorou

...

16. Veronika Řezáčová

33 let, kontrolorka výrobní kvality
Třebíč - Nové Dvory
Navržena SPD

...

17. Milan Pohl

40 let, technická podpora
Třebíč - Borovina
člen SPD

...

18. Martin Hladík

42 let, finanční poradce
Třebíč - Nové Dvory
člen Trikolory

...

19. Miloš Solař

70 let, podnikatel v pohostinství
Třebíč - Nové Dvory
člen SPD

...

20. Erik Filo

32 let, montér
Třebíč - Vnitřní Město
Navržen SPD

...

21. Marek Rejtar

40 let, projektový manažer
Třebíč - Horka-Domky
Navržen Trikolorou

...

22. Stanislav Haman

69 let, dělník
Třebíč - Nové Město
člen SPD

...

23. Radomír Hlaváček

64 let, řidič MHD
Třebíč - Týn
Navržen SPD

...

24. Petr Votava

45 let, živnostník v oboru elektroinstalace
Třebíč - Borovina
Navržen Trikolorou

...

25. Štěpánka Blažková

54 let, dělnice obuv. průmysl
Třebíč - Horka-Domky
Navržena SPD

...

26. Ladislav Milostný

58 let, majitel obchodu s motorovými vozidly
Třebíč - Horka-Domky
Navržen SPD

...

27. Adrian Mládek

34 let, servisní technik
Třebíč - Nové Město
Navržen SPD

Kontakty


Napište nám

emailový kontakt